FAQ

 

Aankoop

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
E-line Makelaardij: “Nee, dat kan niet. De makelaar/taxateur die de taxatie voor de financiering uitvoert moet onafhankelijk zijn. Hij mag dus niet betrokken zijn geweest bij de aan- of verkoop van de woning. Wanneer E-line Makelaardij voor u optreedt als aankoopmakelaar, kunt u ons uiteraard wel vragen om deze taxatie uit te laten voeren door een ter zake kundige en onafhankelijke taxateur!”
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
E-line Makelaardij: “Het ‘recht van overpad’ is een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een bepaald recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Meestal is dat de grond van uw buurman, maar het kan ook om twee erven gaan die niet aan elkaar grenzen. Bij ‘recht van overpad’ heeft de eigenaar van het ene erf (ook wel het heersende erf) het recht om het andere erf (het dienende erf) als (voet)pad te gebruiken. Bent u van plan een woning te kopen? De verkopende partij heeft de plicht u te vertellen of er een erfdienstbaarheid op het huis of de grond rust. U kunt deze gegevens ook opvragen bij het Kadaster
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen

Klik hier voor de berekening van de bedenktijd

Onderhandelingen

E-line Makelaardij : Ja, dat is toegestaan, omdat een onderhandeling nog niet hoeft te leiden tot een daadwerkelijke verkoop. En bovendien wilt u als verkoper graag weten of er nog méér belangstelling is voor uw woning. Het is echter niet toegestaan om biedingen tegen elkaar uit te spelen. Daarom is het van het grootste belang dat er door de makelaar goed wordt gecommuniceerd over de wijze van onderhandelen naar zowel de verkoper als de koper.”
De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.
E-line Makelaardij:De aanvaardingsdatum wordt ook wel datum van overdracht, leveringsdatum of transportdatum genoemd.

De verkoper heeft verschillende mogelijkheden:

  • De datum wordt in overleg vastgesteld
  • De verkoper stelt een vaste datum en vermeldt deze aan potentiële kopers
  • De verkoper stelt een uiterste datum
  • De verkoper stelt een aanvaardingsdatum afhankelijk van bijvoorbeeld de oplevering van een nieuwbouwhuis.

Deze laatste optie geeft voor potentiële kopers weinig zekerheid. De oplevering van een nieuwbouwwoning is lastig in te schatten. In zo’n geval wordt vaak gekozen voor een uiterste opleverdatum, of zoveel eerder als door de verkoper aan te geven.

Een potentiële koper is niet verplicht akkoord te gaan met de voorgestelde aanvaardingsdatum. De aanvaardingsdatum is onderdeel van de onderhandelingen. Er kan niet eerder een koopovereenkomst worden gesloten dan dat overeenstemming is bereikt over de aanvaardingsdatum.”

Verkoop

Als het goed is heeft iedere woningbezitter in januari of februari 2015 per post een voorlopig energielabel ontvangen. Wanneer u zich niet kunt herinneren het voorlopig energielabel te hebben ontvangen, dan kunt u heel gemakkelijk zelf uw voorlopig energielabel achterhalen. De website www.energieatlas.nl kan u eenvoudig vertellen wat het voorlopig energielabel voor uw woning is.

Op de website vult u uw postcode en huisnummer in. Klik vervolgens op ‘Zoek mijn adres’ en uw voorlopige energielabel wordt berekend. Verder vindt u ook meer details over uw woning. Controleer uw energielabel als u denkt dat het niet klopt met het afgegeven voorlopige label. Bijvoorbeeld omdat u uw huis hebt laten isoleren of omdat u zonnepanelen hebt geplaatst. In dat geval kan uw energielabel anders uitvallen.

Het gaat in dit geval om het voorlopige energielabel. Wanneer u uw voorlopige energielabel wilt omzetten in een definitief energielabel (in verband met verkoop of verhuur van de woning) dan gaat u naar www.energielabelvoorwoningen.nl.

E-line Makelaardij: “Ja, dit is heel gebruikelijk. Een waarborgsom is een extra zekerheid naar de verkoper toe. De waarborgsom bedraagt meestal 10% van de koopsom. Dit bedrag wordt niet overgemaakt naar de verkopende partij, maar naar de notaris. De notaris houdt dit bedrag in depot. Gaat de koop niet door, zonder dat u een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, dan zal de notaris de waarborgsom overboeken naar de verkopende partij.

In veel gevallen zijn mensen niet in staat om deze financiële middelen op te brengen. In plaats van een waarborgsom kunt u daarom ook kiezen voor een bankgarantie. Geeft een bankinstelling een bankgarantie af, dan garanderen zij dat op eerste verzoek van de notaris het garantiebedrag wordt voldaan. Het garantiebedrag zal u dan aan de geldverstrekker moeten terugbetalen. Dit geschiedt meestal in de vorm van een lening. Voor het afgeven van een bankgarantie wordt door de bankinstelling een vergoeding gevraagd.”

E-line Makelaardij: “Nee, helaas niet. Het is wel mogelijk om deze kosten mee te financieren in uw hypotheek. De rentekosten zijn wel fiscaal aftrekbaar. Zo is er indirect dus toch belastingvoordeel.”

In het verlengde van deze vraag: Loont het inschakelen van een makelaar bij het kopen van een woning? 
E-line Makelaardij: “Ja! Stel; de koopsom van een woning bedraagt € 250.000. Er wordt een makelaarscourtage van bijvoorbeeld € 3000 berekend. In het ergste geval verdient de makelaar zich niet terug middels een lagere koopsom. Dit zou resulteren in een lastenverhoging van ca. € 10 per maand. Dit bedrag zou u kunnen zien als een verzekeringspremie tegen een miskoop. Zowel in prijs (financiële deel) als in gebreken (emotionele deel).”

Wat doet een aankoopmakelaar:
• Haalt de emotie uit de transactie en onderhandelt op het scherpst van de snede (financieel)
• Ziet gebreken vaak, waar u ze niet ziet
• Begeleidt de transactie van A tot Z

In zo’n 90% van de gevallen verdient E-line Makelaardij zich terug in het financiële deel. En in 100% van de gevallen verdienen wij ons terug in het emotionele deel! Bel ons en maak een afspraak om uw wooncarrièreplanning met ons te bespreken. Telefoonnummer: 0628248640

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Stel u hebt al een ander huis gekocht, maar u hebt het oude huis helaas nog niet kunnen verkopen. Dan kunt u gebruik maken van een overbruggingshypotheek. Maar wat is dat precies en wanneer kunt u daar aanspraak op maken?

Overwaarde
E-line Makelaardij: "De naam zegt het eigenlijk al. Een overbruggingshypotheek is een tijdelijke hypotheek om de periode te overbruggen tussen de verkoop van uw oude huis en de aankoop van uw nieuwe huis. Wanneer het nieuwe huis duurder is dan het oude huis, kunt u de overwaarde van uw oude huis inbrengen bij de financiering van uw nieuwe huis. Helaas komt die overwaarde pas vrij op het moment dat uw oude huis verkocht is. De overbruggingshypotheek lost dit op door het voorschot op de vrij te vallen overwaarde te financieren. Zodra het oude huis is verkocht, lost u de hypotheek die daarop rust af en daarmee ook de overbruggingshypotheek.

Kenmerken

  • Bij een overbruggingshypotheek betaalt u alleen rente.
  • U lost de overbruggingshypotheek in een keer af, zodra uw oude huis verkocht is.
  • Een overbruggingshypotheek kunt u boetevrij aflossen.
  • De rente staat voor de hele looptijd van de overbruggingshypotheek vast.
  • Meestal sluit u de overbruggingshypotheek af bij de hypotheekverstrekker die ook de hypotheek voor het nieuwe huis financiert.
  • Een overbruggingshypotheek heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Hypotheekrenteaftrek
De rente die u betaalt voor een overbruggingshypotheek mag u van de belasting aftrekken. In dit geval kunt u dus tijdens de overbruggingsperiode de hypotheekrente van uw oude woning, uw nieuwe woning en de overbruggingshypotheek aftrekken. Houd er wel rekening mee dat uw woonlasten behoorlijk stijgen. U hebt in deze overbruggingsperiode namelijk drie hypotheken lopen, die allemaal soms voor meerdere jaren betaald moeten worden."

E-line Makelaardij: “Het eigendomsbewijs is een afschrift die het Kadaster verstrekt aan nieuwe eigenaren van een woning. De nieuwe eigenaar ontvangt dit document nadat de akte van levering is getekend bij de notaris. Omdat het Kadaster dit bewijsstuk moet waarmerken duurt het altijd een aantal dagen voordat u het eigendomsbewijs in uw bezit hebt.

Wilt u een woning kopen? Vraag dan altijd de verkoper om een kopie van zijn eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs staan de meeste juridische bijzonderheden; de toenmalige verkoper, de koper (huidige eigenaar), de datum van aankoop, de koopsom, en de betrokken kadastrale percelen met grootte. Daarnaast staan er ook erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld recht van overpad) en overige bepalingen in beschreven waar u rekening mee moet houden.”

 

E-line Makelaardij: "Het wordt vaak in één adem genoemd; makelaar/taxateur. Hoe zit het met deze termen? Zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden, of niet? Wanneer u zich op de huizenmarkt begeeft krijgt u vroeg of laat zeker met ze te maken. Makelaar/taxateur? Ik vertel u graag hoe het zit.

Een makelaar begeleidt de koper of verkoper van een woning. Hij is dus partijdig en onderhandelt namens zijn opdrachtgever.
Een taxateur is onpartijdig, hij laat zich niet leiden door de belangen van één partij. Een taxateur geeft een deskundig waardeoordeel.

Sinds 2001 is het vak makelaar een vrij beroep geworden. Dit houdt in dat iedereen die een huis verkoopt zich makelaar mag noemen. Tot 2000 was de titel 'makelaar' alleen weggelegd voor mensen die, na een grondige studie, werden beëdigd door de rechtbank.

Om uzelf te verzekeren van de deskundigheid van een makelaar is het verstandig om altijd te kiezen voor een makelaar die is aangesloten bij één van de brancheorganisaties in Nederland, te weten NVM, VBO of VastgoedPro. Verder staat de makelaar ingeschreven bij het Vastgoedcert.

In tegenstelling tot 'makelaar' mag niet iedereen zich zomaar 'taxateur' noemen. Een erkend taxateur moet geregistreerd staan bij taxatie register NRVT. De registratie is persoonsgebonden en niet kantoorgebonden. De registratie zegt dus iets over de vakbekwaamheid en deskundigheid van individuele taxateurs.

Bij de aan- of verkoop van een woning neemt u een makelaar in de arm die uw belangen behartigt. Voor het verkrijgen van een hypotheek bent u vaak verplicht om een taxatierapport in te leveren bij uw hypotheekverstrekker. Dit taxatierapport moet opgemaakt zijn door een erkend taxateur. De makelaar die u begeleidt mag echter niet voor u optreden als taxateur, ook al staat deze makelaar geregistreerd als erkend taxateur. De taxatie moet dus verricht worden door een onafhankelijke taxateur.

E-line Makelaardij staat voor u klaar met deskundig en vakbekwaam advies. Of u nu op zoek bent naar een aan- of verkoopmakelaar of een gecertificeerd taxateur!"

E-line Makelaardij: "Bij een geslaagde verkoop, brengt de makelaar altijd courtagekosten in rekening. De courtage is eenvoudig gezegd de vergoeding voor de begeleiding door de makelaar bij de aan- of verkoop van een huis. Deze kosten verschillen per makelaar. Over de vergoeding wordt altijd vooraf overeenstemming bereikt met de klant. Naast de courtagekosten kan de makelaar ook overige gemaakte kosten in rekening brengen. Denk aan foto- en filmmateriaal, maar ook aan bijvoorbeeld advertenties.

Het kan ook zijn dat de verkoop van de woning niet door gaat. Wat de makelaar dan in rekening kan brengen, hangt af van de reden van annulering. Gaat de verkoop van de woning niet door omdat u hebt besloten de opdracht in te trekken of omdat de makelaar de opdracht heeft teruggegeven? Geeft de makelaar zelf de opdracht terug, dan kan hij alleen de gemaakte kosten in rekening brengen. Mocht u zelf besluiten niet meer met de betreffende makelaar in zee te willen gaan - om wat voor reden dan ook - dan kan het zijn dat u, naast de gemaakte kosten, ook een percentage van het loon moet betalen. Hierover worden voorafgaand altijd afspraken gemaakt.

Er gelden geen afgesproken vaste tarieven voor makelaars. Het is dus altijd goed om van tevoren de afspraken helder op papier te zetten, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan."

E-line Makelaardij: “In het geval van kosten koper is het bij wet geregeld dat alle kosten van de levering voor rekening van de koper komt. Tot de kosten van levering behoren ook de notariskosten. Omdat de koper voor deze kosten opdraait heeft hij het recht om de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n).Stel nu, dat de koper kiest voor een notaris in een andere woonplaats? U heeft dan de mogelijkheid om een verkoopmachtiging af te geven, dan hoeft u niet fysiek bij de notariële overdracht aanwezig te zijn.Alleen in bepaalde situaties is het logisch dat de keus aan de verkoper is. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, in deze situatie komen de notariskosten voor rekening van de verkoper.”
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.